Kraków, 13 stycznia 2023 r.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Serdecznie zapraszamy na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PFP

Czas i miejsce: 4 lutego br. (sobota) o godz. 17.30

Drugi termin zgromadzenia wyznacza się na 4 lutego br. (sobota) o godz. 18.00

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za ubiegłe lata i ich przyjęcie.
  5. Uroczyste wręczenie Certyfikatów Psychoterapeuty PFP.
  6. Wybory uzupełniające do władz Federacji.
  7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie i głosowanie nad nimi.
  8. Przedstawienie wyników wyborów.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie – członkowie zwyczajni:

Członkowie zwyczajni posiadający opłacone wszelkie składki (do 31 stycznia 2023 r. ) posiadają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do władz na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione, które nie mogą uczestniczyć w zebraniu, uprzejmie prosimy o przekazanie upoważnienia do głosowania dla innego członka zwyczajnego, do 31 stycznia 2023 r. Jest to niezbędne w celu osiągnięcia kworum, zgodnie ze statutem. W załączniku przesyłamy upoważnienie w formacie Word.

Upoważnienie proszę wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres biura Federacji (skan mailem, a oryginał pocztą tradycyjną).

Serdecznie zapraszamy.

Z pozdrowieniami,

Zarząd PFP

Do pobrania:
1. Upoważnienie do głosowania – pobierz