• STATUT STOWARZYSZENIA „POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII”
  • KODEKS ETYCZNY STOWARZYSZENIA „POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII”

STATUT STOWARZYSZENIA
„POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII”

wg stanu na dzień 23 listopada 2013 r. z poprawkami wniesionymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2019 r.

Preambuła

Powołuje się Polską Federację Psychoterapii, zwaną dalej Federacją. Polska Federacja Psychoterapii jest organizacją zawodową zrzeszającą psychoterapeutów różnych modalności, której celem jest rozwój psychoterapii jako dyscypliny naukowej, zawodu i praktyki klinicznej oraz dbałość o wypracowywanie i zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Unii Europejskiej, zrzeszającą zarówno indywidualnych psychoterapeutów różnych kierunków teoretycznych jak i organizacje psychoterapeutyczne, w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii z 1990 roku stanowiącą, że:

„1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.

  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.

  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.

  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.

  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.”

oraz o Ustawę Parlamentu Europejskiego (361 st. Federal Act of June 7, 1990 on the Exercise of Psychotherapy) z dnia 11.02.2004 r. o harmonizacji zawodu psychoterapeuty w Unii Europejskiej.

Polska Federacja Psychoterapii w swojej działalności opiera się na definicji zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia.

czytaj dalej>>

KODEKS ETYCZNY STOWARZYSZENIA
„POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII”

wg stanu na dzień 23 listopada 2013 r. z poprawkami wniesionymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2019 r.

Preambuła

Psychoterapeuta (Używając określenia psychoterapeuta mamy na myśli kobiety i mężczyzn wykonujących ten zawód. Używając określenia pacjent/klient mamy na myśli kobiety i mężczyzn będących odbiorcami usług psychoterapeutycznych) stara się przyczyniać do dobra osób, z którymi ma kontakt zawodowy; pacjentów/klientów, uczniów, osób konsultowanych, psychoterapeutów w superwizji czy uczestników badań.

W swoich działaniach zawodowych prezentuje uczciwość i szacunek dla godności osób, z którymi ma kontakt zawodowy.

Będąc świadomy nierówności w relacjach zawodowych jest wrażliwy na możliwość wykorzystania swojej przewagi podczas lub po zakończeniu psychoterapii czy innej relacji zawodowej. Psychoterapeuci będący członkami Polskiej Federacji Psychoterapii deklarują przestrzeganie poniższych zasad etyki zawodowej. 

Wstęp

1. Standardy etyczne psychoterapeuty wynikają z ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności: 

a. Standardy etyczne zawodu psychoterapeuty służą ochronie pacjentów/klientów przed nieetycznym stosowaniem psychoterapii przez psychoterapeutów i osoby szkolące się w psychoterapii.

b. Standardy etyczne zawodu psychoterapeuty stanowią podstawę skarg i/lub procedur odwoławczych.

c. Standardy etyczne psychoterapeuty odnoszą się jedynie do jego działań zawodowych i funkcji związanych z zawodem psychoterapeuty. Kodeks etyczny nie odnosi się do działań niezwiązanych i nie mających wpływu na aktywność jako psychoterapeuty.

2. Pacjentem/klientem jest każdy uczestnik psychoterapii indywidualnej, grupowej, małżeńskiej/rodzinnej, treningu grupowego związanego z psychoterapią (interpersonalny, wrażliwości, rozwoju osobistego, grupa wsparcia itp.).

czytaj dalej >>