STATUT

STOWARZYSZENIA „POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII”

wg stanu na dzień 23 listopada 2013 r.

z poprawkami wniesionymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2019 r. i 4 lutego 2023 r.

 

Preambuła

Powołuje się Polską Federację Psychoterapii, zwaną dalej Federacją. Polska Federacja Psychoterapii jest organizacją zawodową zrzeszającą psychoterapeutów różnych modalności, której celem jest rozwój psychoterapii jako dyscypliny naukowej, zawodu i praktyki klinicznej oraz dbałość o wypracowywanie i zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Unii Europejskiej, zrzeszającą zarówno indywidualnych psychoterapeutów różnych kierunków teoretycznych jak i organizacje psychoterapeutyczne, w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii z 1990 roku stanowiącą, że:

 1. „Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
 2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
 3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
 4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
 5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.”

oraz o Ustawę Parlamentu Europejskiego (361 st. Federal Act of June 7, 1990 on the Exercise of Psychotherapy) z dnia 11.02.2004 r. o harmonizacji zawodu psychoterapeuty w Unii Europejskiej.

Polska Federacja Psychoterapii w swojej działalności opiera się na definicji zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Art. 1
Nazwa i znak

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Psychoterapii.

§ 2. 

Nazwa i logo Federacji są prawnie zastrzeżone.

 

Art. 2
Teren działania i siedziba

Terenem działalności Polskiej Federacji Psychoterapii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków.

 

Art. 3
Sekcje merytoryczne

Polska Federacja Psychoterapii może powoływać sekcje merytoryczne, na zasadach określonych w Statucie. Sekcje merytoryczne nie mogą uzyskiwać osobowości prawnej.

 

Art. 4

Polska Federacja Psychoterapii może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze, a w szczególności Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii.

  

Art. 5

 § 1.

Polska Federacja Psychoterapii opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

§ 2.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą.

  

Art. 6
Cele Polskiej Federacji Psychoterapii

Cele Polskiej Federacji Psychoterapii są następujące:

 1. rozwijanie i promocja psychoterapii jako dyscypliny naukowej, zawodu i praktyki klinicznej,
 2. kształtowanie i promocja wysokich standardów uprawiania psychoterapii, szkoleń w zakresie psychoterapii i etyki zawodowej,
 3. upowszechnianie i uregulowanie standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i Ustawy Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 roku o harmonizacji zawodu psychoterapeuty w Unii Europejskiej,
 4. wspieranie:
 • współdziałania i wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami i organizacjami psychoterapeutycznymi,
 • kontaktu z pokrewnymi profesjami,
 • badań naukowych właściwych dla psychoterapii.

  

Art. 7
Środki i sposoby realizacji celów statutowych

Polska Federacja Psychoterapii realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowanie i promowanie standardów szkolenia psychoterapeutów w oparciu o wyniki badań naukowych oraz merytoryczne standardy European Association for Psychotherapy,
 2. wspieranie rozwoju zawodowego i integracji środowiska psychoterapeutów,
 3. organizowanie wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami w formie konferencji, zjazdów, seminariów i dyskusji,
 4. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i ustawodawczymi, organizacjami politycznymi, uczelniami oraz poprzez prezentowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących zawodu psychoterapeuty.
 5. działalność wydawniczą i popularyzatorską.
 6. inspirowanie i promowanie badań na temat psychoterapii.
 7. nadawanie certyfikatów i akredytacji PFP oraz odnawianie certyfikatów i akredytacji.
 8. współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
 9. organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
 10. budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich.
 11. stworzenie przestrzeni do realizacji zainteresowań, pomysłów i projektów członków.
 12. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Federacji.
 13. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychoterapii
 14. fundowanie nagród dla członków za wybitne osiągnięcia naukowe
 15. ułatwianie dostępu do psychoterapii m.in. poprzez publiczne udostępnianie informacji o praktyce psychoterapeutycznej profesjonalistów zrzeszonych w Federacji.
 16. organizację i prowadzenie kształcenia całościowego i częściowego w zakresie psychoterapii; w postaci kursów, seminariów, wykładów, warsztatów na żywo i online.

 

Art. 8
Członkostwo

§ 1.

Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego,
 2. nadzwyczajnego,
 3. wspierającego,
 4. honorowego.

§ 2.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych, wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty, będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty, wykazująca nienaganną postawę etyczną i rekomendowana przez trzech członków zwyczajnych.

 

§ 3.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Federacji a także studenci kierunków wymienionych w § 2, pragnąca kształcić się w zawodzie psychoterapeuty, która przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych, będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty, wykazująca nienaganną postawę etyczną.

 

§ 4.

 1. Członkiem wspierającym może być instytucja, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca zainteresowanie i finansowe wsparcie dla celów Federacji, będąca nieskazitelnego charakteru. Wymóg nieskazitelnego charakteru w przypadku instytucji, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dotyczy osób wchodzących w ich skład (członków, wspólników, władz itp.).Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd instytucjom, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które finansowo wspierają działalność Federacji na podstawie pisemnego wniosku popartego pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Federacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna itp. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela albo pełnomocnika.
 2. Członkiem wspierającym może być także instytucja, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca psychoterapię, szkolenie i/lub certyfikująca w zawodzie psychoterapeuty, merytorycznie wspierająca cele Federacji, będąca nieskazitelnego charakteru, wykazująca nienaganną postawę etyczną i dająca rękojmię należytego wykonywania zawodu psychoterapeuty. Wymóg nieskazitelnego charakteru, nienagannej postawy etycznej oraz rękojmi należytego wykonywania zawodu psychoterapeuty w przypadku instytucji, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dotyczy osób wchodzących w ich skład (członków, wspólników, władz itp.).Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd instytucjom, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które merytorycznie wspierają działalność Federacji na podstawie pisemnego wniosku popartego pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Federacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna itp. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela albo pełnomocnika.

  § 5.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla polskiej psychoterapii.
 2. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd na podstawie opinii Komisji Członkowskiej.
 3. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, nie ma też obowiązku opłacania składek.
 4. Członkostwo honorowe może zostać nadane obywatelowi innego państwa w uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie psychoterapii lub zasług dla polskiej psychoterapii.

  § 6.

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, dokonując uprzednio oceny czy osoba aplikująca w poczet członków spełnia wymogi określone w Statucie.

  

Art. 9
Prawa i obowiązki członków

  § 1.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

 1. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz,
 3. przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Federacji oraz Kodeksu Etycznego European Association for Psychotherapy.
 4. systematycznego opłacania składek i innych opłat.
 5. bieżącej aktualizacji swoich danych: numeru telefonu, adresu zamieszkania i adresu e-mail.

  § 2.

Członkowie nadzwyczajni i wspierający Federacji mają prawo do:

 1. uczestniczenia w działalności statutowej Federacji,
 2. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,
 3. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
 4. do informacji o aktualnej działalności Federacji, korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Federacji w swojej działalności,
 5. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Federacje,
 6. zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Federację.

§ 3.

Członkowie Zwyczajni Federacji mają prawo do:

 1. uczestniczenia w działalności statutowej Federacji,
 2. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,
 3. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
 4. wybierania i bycia wybieranym do władz Federacji,
 5. wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
 6. do informacji o aktualnej działalności Federacji, korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Federacji w swojej działalności,
 7. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Federacje,
 8. zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Federację.

  

Art. 10
Ograniczenie praw członkowskich i utrata członkostwa

§ 1.

Członkowie nie wywiązujący się ze zobowiązań określonych w Art. 9 § 1 niniejszego statutu mogą podlegać zawieszeniu praw członkowskich lub skreśleniu przez Zarząd.

§ 2.

 1. Zawieszenie w prawach członkowskich może nastąpić na skutek:
 2. zaległości w opłaceniu składek,
 3. przyjętego do rozpoznania przez Sąd Koleżeński wniosku ze skargą złożonego przez pacjenta lub członka Federacji,
 4. prowadzonego postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi Federacji przez organy wewnętrzne Federacji.
 5. Zawieszenie odbywa się w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Przywrócenie w prawach członkowskich, odbywa się na wniosek zawieszonego członka Federacji po:
  1. zapłaceniu i przekazaniu potwierdzenia opłaty zaległych składek,
  2. po prawomocnym zakończeniu postępowania.

§  3.

 1. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
 2. oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego Zarządowi na piśmie,
 3. naruszenia etyki stwierdzonego przez Sąd Koleżeński,
 4. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w przypadku uznania przez Zarząd:
  1. że członek uchyla się od obowiązków członkowskich,
  2. że członek zaprzestał wspierania celów Federacji,
 • że członek działa niezgodnie z celami Federacji,
 1. że członek działa na szkodę Federacji,
 2. że informacje na temat kwalifikacji podane w deklaracji członkowskiej były nieprawdziwe, a prawdziwe wykluczałyby członkostwo,
 3. że członek utracił kwalifikacje niezbędne do posiadania członkostwa,
 1. śmierci albo likwidacji członka,
 2. uchwały Zarządu dotyczącej członka wspierającego, który zaprzestał wspierania celów Federacji lub przypadku uznania przez Zarząd, że członek wspierający działa niezgodnie z celem Federacji lub uznania przez Zarząd, że członek wspierający toleruje wśród osób wchodzących w jego skład (członków, wspólników, władz, itp.), osoby niespełniające wymogów o jakich mowa w art. 8 4 pkt 1 i 2.
 3. Skreślenie z listy członków odbywa się w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art.11
Władze Federacji

§ 1.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

  § 2.

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Federacji.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  a. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  b. przyjmowanie sprawozdań Zarządu,

  c. ustalanie kierunków polityki Federacji,

  d. podejmowanie decyzji w sprawach przewidzianych Statutem.

 3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że walne zgromadzenie uchwali glosowanie tajne. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.
 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie oraz zaproszeni goście, zaakceptowani przez Zarząd.
 5. Uprawnieni członkowie nieobecni na Zgromadzeniu mogą głosować poprzez swojego przedstawiciela, pisemnie upoważnionego. Przedstawicielem może być wyłącznie inny członek zwyczajny Upoważnienie musi być złożone na ręce Sekretarza przed rozpoczęciem obrad. Dopuszcza się elektroniczną formę głosowania.
 6. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Informacja o terminie i miejscu musi być rozesłana do członków nie później niż 3 tygodnie przed jego terminem, zgodnie z listą mailową członków Federacji.
 7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do wzięcia w nim udziału, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie obraduje w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 3.

 1. Zarząd Federacji wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd konstytuuje się wybierając na poszczególne funkcje osoby ze swego grona.
 3. Zarząd składa się z 5-9 członków, tj. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego do czterech Członków Zarządu.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 6. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zakończenie członkostwa Prezesa, to jego obowiązki przejmuje Wiceprezes, zgodnie z uchwałą Zarządu.
 7. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi rezygnacja z funkcji lub ustanie członkostwa w Federacji któregoś z członków Zarządu, na jego miejsce Zarząd powołuje (w drodze kooptacji) zastępcę spośród członków zwyczajnych Federacji, który działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 8. Podejmowanie decyzji Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów w obecności quorum, wynoszącego połowę liczebności powiększonej o jedną osobę, z wyjątkiem spraw, w których Statut stanowi inaczej. Dopuszcza się elektroniczną form ę głosowania.
 9. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 10. Zarząd mianuje Komisje, grupy robocze i inne zespoły według potrzeb Federacji. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w e wszystkich posiedzeniach Komisji.
 11. Zarząd może powołać jako ciało opiniujące, Radę Senatorów, składającą się psychoterapeutów o uznanym powszechnie dorobku zawodowym i cieszących się zaufaniem społecznym.
 12. Wszystkie komisje otrzymają swoje zadania na piśmie z rąk Zarządu i podlegają Zarządowi.
 13. Zarząd reprezentuję Federację na zewnątrz, a także w stosunkach między Federacją a jej członkami.
 14. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

a. kierowanie bieżącą pracą Federacji,

b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c. zarządzanie majątkiem Federacji,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. przyjmowanie lub odmowa przyjmowania w poczet członków, zawieszanie w prawach członkowskich i skreślanie z listy członków Federacji.

f. zawieszenie w prawach członkowskich lub skreślenie z listy członków

g. przyznawania Certyfikatów Psychoterapeuty PFP i Certyfikatów Superwizora PFP na pisemną Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej.

h. prowadzenie strony internetowej Federacji i wyznaczanie osób do tego upoważnionych,

i. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród.

  § 4.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

  § 5.

Do reprezentowania Federacji oraz zaciągania zobowiązań konieczne jest działanie Prezesa i innego członka Zarządu.

§ 6.

Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o stanie finansów podpisane przez Skarbnika.

§ 7.

Zarząd może utworzyć biuro, którego pracą kieruje Sekretarz zgodnie z wytycznymi Zarządu.

§ 8.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków.
 5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje przez Walne Zgromadzenie.

§ 9.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-8 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu Etyki.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga konflikty między członkami.
 4. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.
 5. Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego uchwalany jest przez Zarząd.
 6. Sąd Koleżeński obraduje w składzie 3 członków, którzy zachowują niezależność wobec stron postępowania.
 7. Sąd koleżeński w razie potrzeby konsultuje się z Komisją Prawną, z zachowaniem tajemnicy prowadzonego postępowania.

 

Art. 12
Sekcje merytoryczne

§ 1.

Na wniosek, co najmniej piętnastu członków zwyczajnych reprezentujących jeden kierunek psychoterapii, Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu Sekcji Merytorycznej.

§ 2.

Członkowie Sekcji wyłaniają przewodniczącego oraz jego zastępcę.

§ 3. 

W pozostałych kwestiach obowiązują ustalenia Statutu Federacji.

 

Art. 13
Majątek Federacji

§ 1.

Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, opłat certyfikacyjnych, akredytacyjnych, recertyfikacyjnych i reakredytacyjnych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 2.

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie

§ 3.

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 4.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Art.14
Zmiany Statutu Federacji

Zmiany statutu wnioskowane są przez Zarząd lub w oparciu o pisemny wniosek 15 Członków, na podstawie prac Komisji Statutowej i uchwalane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Dopuszcza się elektroniczną formę głosowania.

 

Art. 15
Rozwiązanie Federacji

§ 1. 

Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, wyznaczając 1- 3 likwidatorów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2. 

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami statutowymi, wskazane w Uchwale o rozwiązaniu.

  

Art. 16
Przepisy przejściowe

Pierwsze Walne Zgromadzenie musi się odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zarejestrowaniu Federacji w Sądzie.

 

Kraków, 4 lutego 2023 r.