CZŁONKOSTWO ORGANIZACYJNE – CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PFP

W myśl Statutu Polskiej Federacji Psychoterapii (art.8 par 4)

 1. Członkiem wspierającym może być instytucja, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca zainteresowanie i finansowe wsparcie dla celów Federacji, będąca nieskazitelnego charakteru. Wymóg nieskazitelnego charakteru w przypadku instytucji, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dotyczy osób wchodzących w ich skład (członków, wspólników, władz itp.).Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd instytucjom, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które finansowo wspierają działalność Federacji na podstawie pisemnego wniosku popartego pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Federacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna itp. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela albo pełnomocnika.
 2. Członkiem wspierającym może być także instytucja, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca psychoterapię, szkolenie i/lub certyfikująca w zawodzie psychoterapeuty, merytorycznie wspierająca cele Federacji, będąca nieskazitelnego charakteru, wykazująca nienaganną postawę etyczną i dająca rękojmię należytego wykonywania zawodu psychoterapeuty. Wymóg nieskazitelnego charakteru, nienagannej postawy etycznej oraz rękojmi należytego wykonywania zawodu psychoterapeuty w przypadku instytucji, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dotyczy osób wchodzących w ich skład (członków, wspólników, władz itp.).Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd instytucjom, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które merytorycznie wspierają działalność Federacji na podstawie pisemnego wniosku popartego pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Federacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna itp. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela albo pełnomocnika.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd PFP, na podstawie pisemnej deklaracji wraz z załącznikami:

 1. Deklaracja Członkowska PFP dla Organizacji wraz z:
  • dokument określający status prawny organizacji (wpis do KRS, Zaświadczenie o wpisie do CEIDG)
  • Statut organizacji (jeśli go posiada)
  • kodeks etyczny organizacji (jeśli go posiada)
  • opis procedury certyfikacyjnej i wymagań
 2. Deklaracja Strasbourska w dwóch wersjach – wersja polska (POBIERZ) i wersja angielska (POBIERZ)
 3. Deklaracja przestrzegania etyki zawodowej (POBIERZ)

Dokumenty należy wysłać:

 • skanem na adres: [email protected]
 • wydrukowane (druk dwustronny) pocztą tradycyjną na adres:
  Polska Federacja Psychoterapii, ul. Koło Strzelnicy 12, 30-219 Kraków

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 • Roczna składka członkowska wynosi 5zł/os będącej członkiem zgłaszającej się organizacji, maksymalnie 500 zł składki rocznej.(tzn. w przypadku organizacji liczącej powyżej 100 członków, składka członkowska wynosi max 500 zł)
 • Składki członkowskie za dany rok należy uregulować najdalej do 31 marca danego roku.
 • Składki prosimy wpłacać przelewem na konto:

Polska Federacja Psychoterapii

PKO 11 1020 2892 0000 5702 0166 8508

tytuł przelewu: nazwa organizacji + składka członkowska za rok… + (ilość członków)

Organizacje, które chcą otrzymać notę księgową za dokonaną wpłatę, proszone są o przesłanie maila z potwierdzeniem płatności i danymi do wystawienia noty księgowej.