Zapraszamy do przystąpienia psychoterapeutów, osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty lub zainteresowane takim kształceniem studentów studiów magisterskich lub medycznych zainteresowanych zawodem psychoterapeuty.

Członkowie Polskiej Federacji Psychoterapii mogą mieć status członka:

ZWYCZAJNEGO

może Nim zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych,

wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty,

będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty,
wykazująca nienaganną postawę etyczną

rekomendowana przez trzech członków zwyczajnych.

Posiada wszystkie prawa członkowskie.

NADZWYCZAJNEGO

może Nim zostać osoba, z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Federacji

studenci kierunków wymienionych w § 2, pragnąca kształcić się w psychoterapii

będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty,
wykazująca nienaganną postawę etyczną.

rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych

Posiada wszystkie prawa z wyjątkiem prawa wyborczego i prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

WSPIERAJĄCEGO

może Nim być osoba fizyczna lub prawna deklarująca finansowe wsparcie dla celów Federacji.

Tytuł ten przyznawany przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym, które finansowo wspierają działalność Federacji.

Członek wspierający finansowo nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela.

*Istnieje również możliwość uzyskania statusu członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla polskiej psychoterapii. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd na podstawie opinii Komisji Członkowskiej. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, nie ma też obowiązku opłacania składek. Członkostwo honorowe może zostać nadane obywatelowi innego państwa w uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie psychoterapii lub zasług dla polskiej psychoterapii.

PROCEDURA PRZYJĘCIA
Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji:

  • dla członkostwa zwyczajnego – wymagane są pisemne rekomendacje trzech członków zwyczajnych PFP
  • dla pozostałych rodzajó członkostwa – wymagane są pisemne rekomendacje dwóch członków zwyczajnych PFP

Deklaracje członkowskie należy wysłać:

  • skanem na adres: biuropfp@gmail.com
  • wydrukowane (druk dwustronny) pocztą tradycyjną na adres: Polska Federacja Psychoterapii, ul. Koło Strzelnicy 12, 30-219 Kraków

POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ >> PLIK <<

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Roczna składka członkowska wynosi odpowiednio:
– Składka członkowska dla członka bez certyfikatu – 200 zł
– Składka członkowska dla psychoterapeuty certyfikowanego PFP – 250 zł
– Składka członkowska dla superwizora certyfikowanego PFP – 300 zł

  • Składki członkowskie za dany rok należy uregulować najdalej do 31 marca danego roku.
  • składki prosimy wpłacać przelewem na konto:

mBank 92 1140 2004 0000 3102 7573 0470
Tytuł przelewu: imię i nazwisko +składka członkowska za rok …..(podać rok)

Członkowie, którzy chcą otrzymać notę księgową za dokonaną wpłatę, proszeni są o przesłanie maila z potwierdzeniem płatności i danymi do wystawienia noty.


PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
/Zgodnie z Art. 9 Statutu Stowarzyszenia /

§ 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz,
c. przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Federacji oraz Kodeksu Etycznego European Association.
d. systematycznego opłacania składek i innych opłat.

§ 2. Członkowie Federacji mają prawo do:
a. uczestniczenia w działalności statutowej Federacji,
b. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,
c. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
d. wybierania i bycia wybieranym do władz Federacji,
e. wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
f. do informacji o aktualnej działalności Federacji,
g. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Federacje,
h. zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Federację.