Zapraszamy do przystąpienia psychoterapeutów, osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty lub zainteresowane takim kształceniem studentów studiów magisterskich lub medycznych zainteresowanych zawodem psychoterapeuty.

Członkowie Polskiej Federacji Psychoterapii mogą mieć status członka:

  • ZWYCZAJNEGO: Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych, wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty, będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty, wykazująca nienaganną postawę etyczną i rekomendowana przez trzech członków zwyczajnych
  • NADZWYCZAJNEGO: Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Federacji a także studenci kierunków wymienionych w § 2, pragnąca kształcić się w zawodzie psychoterapeuty, która przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych, będąca nieskazitelnego charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty, wykazująca nienaganną postawę etyczną

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji:

  • dla członkostwa zwyczajnego – wymagane są pisemne rekomendacje trzech członków zwyczajnych PFP
  • dla członkostwa nadzwyczajnego – wymagane są pisemne rekomendacje dwóch członków zwyczajnych PFP

Deklaracje członkowskie należy wysłać:

  • skanem na adres: [email protected]
  • wydrukowane (druk dwustronny) pocztą tradycyjną na adres: Polska Federacja Psychoterapii, ul. Koło Strzelnicy 12, 30-219 Kraków

POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ >> PLIK <<

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Roczna składka członkowska wynosi odpowiednio:
– Składka członkowska dla członka bez certyfikatu – 200 zł
– Składka członkowska dla psychoterapeuty certyfikowanego PFP – 250 zł
– Składka członkowska dla superwizora certyfikowanego PFP – 300 zł

  • Składki członkowskie za dany rok należy uregulować najdalej do 31 marca danego roku.
  • składki prosimy wpłacać przelewem na konto:

Polska Federacja Psychoterapii

PKO 11 1020 2892 0000 5702 0166 8508

tytuł przelewu: imię i nazwisko + składka członkowska za rok…

Członkowie, którzy chcą otrzymać notę księgową za dokonaną wpłatę, proszeni są o przesłanie maila z potwierdzeniem płatności i danymi do wystawienia noty księgowej.

 


PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
/Zgodnie z Art. 9 Statutu Stowarzyszenia /

§ 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz,
c. przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Federacji oraz Kodeksu Etycznego European Association.
d. systematycznego opłacania składek i innych opłat.

§ 2. Członkowie Federacji mają prawo do:
a. uczestniczenia w działalności statutowej Federacji,
b. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,
c. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
d. wybierania i bycia wybieranym do władz Federacji,
e. wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
f. do informacji o aktualnej działalności Federacji,
g. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Federacje,
h. zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Federację.