Kto może uzyskać Certyfikat psychoterapeuty PFP

O Certyfikat psychoterapeuty PFP może starać się osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych a następnie uzyskała wyszkolenie spełniające „wymogi kształcenia w zawodzie psychoterapeuty” w placówce szkoleniowej akredytowanej przez Federację lub spełniającej standardy Federacji. Takimi są w większości ośrodki szkolące, autoryzowane przez organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii. Dopuszczane też jest kształcenie „patchworkowe”, odbywane w więcej niż jednej placówce.

Procedura ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty

Procedura certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii oparta jest na trzech filarach:
1. standardach European Association for Psychotherapy,
2. standardach wypracowanych przez Polską Radę Psychoterapii i zaaprobowanych przez Ministra Zdrowia
3. aktualnych podstawach naukowych

Procedura składa się z 3 etapów:
1. Udokumentowania posiadanego wyszkolenia i doświadczenia w zawodzie psychoterapeuty.
2. Egzaminu testowego z teorii psychoterapii.
3. Komisyjnego ustnego egzaminu końcowego, opierającego się na zaprezentowanym zapisie video i transkrypcie sesji psychoterapeutycznej.

Części egzaminu i kryteria oceny

Egzamin z teorii – Egzamin jest testem wyboru, badającym wiedzę kandydata w poszczególnych obszarach teorii psychoterapii. Ocena zależy od ilości poprawnych odpowiedzi.

Egzamin ustny końcowy – Jest to egzamin komisyjny.Komisja bada umiejętność konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na relcję terapeutyczną i kompetencje psychoterapeutyczne.

Terminarz egzaminów w 2022 r.

 • sesja jesienna
  termin nadsyłania dokumentów (wraz z nagraniem) – 4 listopada 2022 r.
  egzamin pisemny z wiedzy teoretycznej – 15 listopada 2022 r.

Zasady procedury certyfikacyjnej

 1. Kandydat składa podanie i dokumentację do Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Psychoterapii, która sprawdza ich poprawność i dopuszcza kandydata do Egzaminu Certyfikacyjnego. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.
 2. Rekomendacja superwizora powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie, posiada kompetencje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok w superwizji grupowej lub 50 godzin superwizji indywidualnej.
 3. Kandydat składa egzamin testowy z teorii psychoterapii. Jeśli nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

 • Po zdaniu egzaminu z teorii kandydat dopuszczony jest do egzaminu ustnego. Jeśli nie zda, kolejny raz do egzaminu praktycznego może przystąpić po spełnieniu ewentualnych wskazań Komisji Certyfikacyjnej, już w najbliższej sesji egzaminacyjnej.
 • Egzamin ustny dotyczy umiejętności konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na realcję terapeutyczną i kompetencji psychoterapeutycznych. Komisja formułuje ocenę całościową na podstawie wszystkich komponent procedury certyfikacyjnej. Superwizor rekomendujący kandydata ma prawo uczestniczyć w egzaminie końcowym z głosem doradczym.
 • W końcowym egzaminie ustnym, na podstawie decyzji Zarządu, może brać też osoba nienależąca do Komisji Certyfikacyjnej PFP, np. przedstawiciel European Association for Psychotherapy.
 • Komisja certyfikacyjna przesyła protokół egzaminu zawierający oceny poszczególnych umiejętności i rekomenduje Zarządowi kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę całościową.
 • Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikat Psychoterapeuty w oparciu o protokół i rekomendację Komisji Certyfikacyjnej.
 • posiadacz certyfikatu płaci co roku niewielką roczną składkę certyfikacyjną za każdy posiadany certyfikat, obecnie 100 zł. Osoby, które w danym roku opłaciły składkę członkowską i składkę certyfikacyjną będą uwidocznione na stronie Federacji, wraz z informacjami o swojej praktyce, jakie chcą podać pacjentom. Jest to forma promocji, jaką Federacja zapewnia swoim członkom.
 • Opłata za odnowienie certyfikatu zostanie ustalona osobno.

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Instrukcja dla osób, które spełniają merytoryczne wymogi ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, czyli wykazują:
– Własne doświadczenie psychoterapeutyczne – nie mniej niż 250 godz.
– Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – nie mniej niż 600 godzin
– Superwizja nie mniej niż 150 godzin, co najmniej 2 lata
– Praktyka psychoterapeutyczna nie mniej niż 900 godz. i 2 lata
– Staż na oddziale placówki ochrony zdrowia – nie mniej niż 360 godz
.

Krok 1: przesłanie aplikacji
Aby przystąpić do procesu ubiegania się o certyfikat i rozpocząć aplikację:

 1. ureguluj składki członkowskie i inne wymagane należności wobec Federacji.
 2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – imię nazwisko.
 3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
 4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres biuropfp@gmail.com, w temacie maila pisząc „Certyfikat- imię nazwisko Kandydata”.

Aplikacja zawiera następujące dokumenty:

 1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej
 2. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
 3. Skany dyplomów  innych stopni naukowych i posiadanych uprawnień w dziedzinie psychoterapii
 4. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem.
  Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej >>
  Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska >> oraz wersja angielska >>
 5. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP) Pobierz wzór CV >>
 6. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
 7. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc. zawierające zawartość szkolenia, nazwiska prowadzących, daty, liczbę godzin i podpisy.
 8. Rekomendacja superwizora psychoterapii.
  Rekomendacja powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie posiada kompetencję do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok/ 50 godz.
 9. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii
Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w siedzibie Federacji. Stanowi test wyboru i oparty jest na podanej literaturze. Pobierz listę lektur do egzaminu >>

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora psychoterapii mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

Krok 3: egzamin ustny

Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas:

 1. wpłać opłatę wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – imię nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej (na adres siedziby Federacji) materiały do egzaminu ustnego, wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej nagranie video 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem oraz zwięzły opis przypadku zawierający:
– zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia
– diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem
-diagnozę psychoterapeutyczną
– krótką charakterystykę przedstawionej sesji
– efekty psychoterapii (jeśli została zakończona)
– można dołączyć skan testów badających efekt terapii
– pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan

Krok 4:
Gdy został Ci przyznany Certyfikat, otrzymujesz mailem zawiadomienie od Zarządu PFP. Wówczas:

 1. wpłać opłatę za wydanie certyfikatu – 300 zł (w tej kwocie zawarta jest składka certyfikacyjna za rok 2022 w tytule przelewu) pisząc Certyfikat składka – imię nazwisko.
 2. prześlij na adres: biuropfp@gmail.com dowód wpłaty.

Wręczenie certyfikatu
Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.