Kto może uzyskać Certyfikat psychoterapeuty PFP

O Certyfikat psychoterapeuty PFP może starać się osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych a następnie uzyskała wyszkolenie spełniające „wymogi kształcenia w zawodzie psychoterapeuty” w placówce szkoleniowej akredytowanej przez Federację lub spełniającej standardy Federacji. Takimi są w większości ośrodki szkolące, autoryzowane przez organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii. Dopuszczane też jest kształcenie „patchworkowe”, odbywane w więcej niż jednej placówce.

O Certyfikat Psychoterapeuty można ubiegać się w drodze dwóch trybów:
 • Tryb zwyczajny
 • Tryb uproszczony – dla doświadczonych psychoterapeutów
Procedura certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii oparta jest na trzech filarach: 1. standardach European Association for Psychotherapy, 2. standardach wypracowanych przez Polską Radę Psychoterapii i zaaprobowanych przez Ministra Zdrowia 3. aktualnych podstawach naukowych

Wymagania do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, czyli wykazują:

TRYB ZWYCZAJNY
 • Własne doświadczenie psychoterapeutyczne – nie mniej niż 250 godz.
 • Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – nie mniej niż 600 godzin
 • Superwizja nie mniej niż 150 godzin, co najmniej 2 lata
 • Praktyka psychoterapeutyczna nie mniej niż 900 godz. i 2 lata
 • Staż na oddziale placówki ochrony zdrowia – nie mniej niż 360 godz.

TRYB UPROSZCZONY

 • Własne doświadczenie psychoterapeutyczne – nie mniej niż 250 godz.
 • Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – nie mniej niż 600 godzin
 • Superwizja nie mniej niż 150 godzin, co najmniej 2 lata
 • Praktyka psychoterapeutyczna nie mniej niż 5000 godz. i 10 lat
 • Staż na oddziale placówki ochrony zdrowia – nie mniej niż 360 godz.

 

Terminarz jesiennej sesji egzaminacyjnej: 

TRYB ZWYCZAJNY
 • 10 listopada 2023 r. – przesłanie pełnej dokumentacji do biura Federacji: aplikacja i nagranie
 • 18 listopada 2023 r. – EGZAMIN PISEMNY
 • 3 grudnia 2023 r. – EGZAMIN PRAKTYCZNY
TRYB UPROSZCZONY
 • 10 listopada 2023 r. – przesłanie pełnej dokumentacji do biura Federacji: aplikacja i nagranie
 • 3 grudnia 2023 r. – EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

 1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej – ze wskazaniem, w którym trybie Kandydat chce przystąpić do ubiegania się o Certyfikat.
 2. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP) Pobierz wzór CV >>
 3. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem. Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej >> Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska >> oraz wersja angielska >>
 4. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1 lub Certyfikat 1a
 5. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
 6. Skany dyplomów innych stopni naukowych i posiadanych uprawnień w dziedzinie psychoterapii
 7. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
 8. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc. zawierające zawartość szkolenia, nazwiska prowadzących, daty, liczbę godzin i podpisy.
 9. Rekomendacja superwizora psychoterapii. Rekomendacja powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie posiada kompetencję do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok/ 50 godz.
 10. Zapis video lub audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej wraz z transkryptem oraz zwięzłym opisem przypadku zawierającym:
  • zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia
  • diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem
  • diagnozę psychoterapeutyczną
  • krótką charakterystykę przedstawionej sesji
  • efekty psychoterapii (jeśli została zakończona)
  • można dołączyć skan testów badających efekt terapii
  • pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan
Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres [email protected], w temacie maila pisząc „Certyfikat- imię nazwisko Kandydata”.

Tryb zwyczajny procedury ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty

Procedura składa się z 3 etapów: 1. Udokumentowania posiadanego wyszkolenia i doświadczenia w zawodzie psychoterapeuty. 2. Egzaminu testowego z teorii psychoterapii. 3. Komisyjnego ustnego egzaminu końcowego, opierającego się na zaprezentowanym zapisie video lub audio i transkrypcie sesji psychoterapeutycznej.

Części egzaminu i kryteria oceny

Egzamin z teorii – Egzamin jest testem wyboru, badającym wiedzę kandydata w poszczególnych obszarach teorii psychoterapii. Ocena zależy od ilości poprawnych odpowiedzi. Egzamin ustny końcowy – Jest to egzamin komisyjny. Komisja bada umiejętność konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na relcję terapeutyczną i kompetencje psychoterapeutyczne. Zasady procedury certyfikacyjnej

 1. Kandydat składa pełną dokumentację do Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Psychoterapii, która sprawdza ich poprawność i dopuszcza kandydata do Egzaminu Certyfikacyjnego. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.
 2. Kandydat składa egzamin testowy z teorii psychoterapii. Jeśli nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 3. Po zdaniu egzaminu testowego Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego przed Komisją.

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

 • Po zdaniu egzaminu z teorii kandydat dopuszczony jest do egzaminu ustnego. Jeśli nie zda, kolejny raz do egzaminu praktycznego może przystąpić po spełnieniu ewentualnych wskazań Komisji Certyfikacyjnej, już w najbliższej sesji egzaminacyjnej.
 • Egzamin ustny dotyczy umiejętności konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na realcję terapeutyczną i kompetencji psychoterapeutycznych. Komisja formułuje ocenę całościową na podstawie wszystkich komponent procedury certyfikacyjnej. Superwizor rekomendujący kandydata ma prawo uczestniczyć w egzaminie końcowym z głosem doradczym.
 • W końcowym egzaminie ustnym, na podstawie decyzji Zarządu, może brać też osoba nienależąca do Komisji Certyfikacyjnej PFP, np. przedstawiciel European Association for Psychotherapy.
 • Komisja certyfikacyjna przesyła protokół egzaminu zawierający oceny poszczególnych umiejętności i rekomenduje Zarządowi kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę całościową.
 • Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikat Psychoterapeuty w oparciu o protokół i rekomendację Komisji Certyfikacyjnej.
 • posiadacz certyfikatu płaci co roku niewielką roczną składkę certyfikacyjną za każdy posiadany certyfikat, obecnie 100 zł. Osoby, które w danym roku opłaciły składkę członkowską i składkę certyfikacyjną będą uwidocznione na stronie Federacji, wraz z informacjami o swojej praktyce, jakie chcą podać pacjentom. Jest to forma promocji, jaką Federacja zapewnia swoim członkom.
 • Opłata za odnowienie certyfikatu zostanie ustalona osobno.

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Krok 1: przesłanie aplikacji Aby przystąpić do procesu ubiegania się o certyfikat i rozpocząć aplikację:

 1. ureguluj składki członkowskie i inne wymagane należności wobec Federacji.
 2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – imię nazwisko.
 3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
 4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w siedzibie Federacji. Stanowi test wyboru i oparty jest na podanej literaturze. Pobierz listę lektur do egzaminu >>

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora psychoterapii mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

Krok 3: egzamin ustny

Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas:

 1. wpłać opłatę wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – imię nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej (na adres siedziby Federacji) materiały do egzaminu ustnego, wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej nagranie video lub audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem oraz zwięzły opis przypadku zawierający: – zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia – diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem -diagnozę psychoterapeutyczną – krótką charakterystykę przedstawionej sesji – efekty psychoterapii (jeśli została zakończona) – można dołączyć skan testów badających efekt terapii – pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan

Krok 4: Przyznanie i wręczenie certyfikatu Gdy Kandydat ma przyznany Certyfikat, otrzymuje mailem zawiadomienie od Zarządu PFP. Wówczas prosimy o:

 1. wpłacenie opłaty za wydanie certyfikatu – 300 zł pisząc Certyfikat 3 – imię nazwisko.
 2. prześlij na adres: [email protected] dowód wpłaty

Zarząd mailowo poinformuje Kandydata o terminie wręczenie Certyfikatu podczas Walnego Zgromadzenia Członków PFP.

Tryb uproszczony procedury ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty

Uproszczony tryb egzaminu Certyfikacyjnego przeznaczony jest dla doświadczonych psychoterapeutów. Psychoterapeuta, który:

 1. spełnia wszystkie wymogi certyfikacyjne PFP,
 2. prowadzi co najmniej przez 10 lat praktykę psychoterapeutyczną,
 3. zrealizował co najmniej 5000 godzin bezpośredniej praktyki psychoterapeutycznej z pacjentami, 

może przystąpić od razu do ustnej części egzaminu certyfikacyjnego, bez konieczności zdawania egzaminu pisemnego. Krok 1: przesłanie aplikacji

 1. Dokonaj wpłaty Certfikacyjnej wysokości: 1000 zł na konto PFP tytułem: Certyfikat 1a +imię i nazwisko
 2. Prześlij komplet dokumentów na wskazany adres biura Polskiej Federacji Psychoterapii :
  • dokumenty aplikacyjne
  • transkrypt sesji wraz z nagraniem video lub audio1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem
  • zwięzłym opis przypadku zawierający: – zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia – diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem – diagnozę psychoterapeutyczną – krótką charakterystykę przedstawionej sesji – efekty psychoterapii (jeśli została zakończona) – można dołączyć skan testów badających efekt terapii – pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan

Krok 2: weryfikacja aplikacji Komisja Certfikacyjna w okresie do 14 kwietnia dokona weryfikacji zgłoszenia i poinformouje Kandydata o dokłądnym terminie egzaminu Krok 3: egzamin ustny Krok 4: Przyznanie i wręczenie certyfikatu Gdy Kandydat ma przyznany Certyfikat, otrzymuje mailem zawiadomienie od Zarządu PFP. Wówczas prosimy o:

 1. wpłacenie opłaty za wydanie certyfikatu – 300 zł pisząc Certyfikat 3 – imię nazwisko.
 2. prześlij na adres: [email protected] dowód wpłaty

Zarząd mailowo poinformuje Kandydata o terminie wręczenie Certyfikatu podczas Walnego Zgromadzenia Członków PFP.