Czym jest Europejski Certyfikat Psychoterapii ECP?
European Certificate of Psychotherapy (ECP) – jest wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP), największą europejską organizację psychoterapeutyczną, zrzeszającą około 30 modalności psychoterapeutycznych. Certyfikat powstał w celu stworzenia kompleksowego ogólnoeuropejskiego standardu zawodu psychoterapii. Zapewnia równe standardy edukacji i szkolenia w całej Europie. Już teraz umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy United Kingdom. Przyznawany jest psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności.

W 2005 roku pierwsi polscy psychoterapeuci wspierani przez Federację zaczęli uzyskiwać certyfikaty europejskie. Jednocześnie Polska Federacja Psychoterapii rozpoczęła starania o uzyskanie statusu NUO/NAO w EAP.

W październiku 2006 r Polska Federacja Psychoterapii, uchwałą Zarządu European Association for Psychotherapy, podjętą w Reykjaviku, otrzymała status Krajowej Organizacji Przyznającej i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization – NAO/ National Umbrella Organization -NUO) razem z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Oznacza to, że dwie organizacje:
– Polska Federacja Psychoterapii
– i Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
mają takie same prawa w rekomendowaniu polskich psychoterapeutów i organizacji w ich staraniach o europejskie certyfikaty psychoterapii i członkostwo w EAP.

Wyłącznie te dwie organizacje w Polsce mają takie kompetencje. Obecnie współpracują one ze sobą, wzajemnie recenzując aplikacje swoich kandydatów na ECP.
Delegatem Polskiej NUO/NAO są:
– z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii – Milena Karlińska-Nehrebecka,
– a Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, odpowiednio – Zofia Milska-Wrzosińska.

 Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka, wchodzi także w skład Komisji EAP, opracowującej na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają one mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Procedura ubiegania się o ECP

Polska Federacja Psychoterapii umożliwia zdobycie ECP psychoterapeutom należącym do Federacji. Oznacza to przestrzeganie Kodeksu Etycznego Federacji, zgodnego ze standardami etycznymi EAP.

W związku z dużym zainteresowaniem aplikowaniem o Europejski Certyfikat Psychoterapii w ramach podejścia multimodalnego termin przesyłania dokumentów upływa 6 tygodni przed każdym zjazdem EAP. Aktualne daty zjazdów EAP można znaleźć tutaj: https://www.europsyche.org/events/
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Sprawdź, czy twoje wyszkolenie spełnia wymogi ECP, zobacz na stronie EAP: https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/application-procedure/

Jeśli nie jesteś członkiem PFP, aplikuj o członkostwo. Wszystkie szczegóły odnosnie procedury aplikowania do członkostwa w PFP znajdziesz w zakładce dla członków lub pod linkiem: http://federacjapsychoterapii.pl/czlonkostwo/indywidualne/
Jeśli jesteś członkiem PFP skontaktuj się mailowo z biurem PFP- [email protected] by dowiedzieć się czy masz opłacone składki i zgłosić chęć aplikowania o ECP. Po uregulowaniu składek członkowskich otrzymasz więcej informacji wraz ze szczegółową instrukcją, jak aplikować o ECP.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje spełniające warunki opisane w instrukcji. Do złożenia aplikacji będziesz potrzebować:

 1. formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronach EAP – Pobierz
 2. formularz cv szkoleniowego – Pobierz
 3. rekomendację twojego superwizora,
 4. skany swoich dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń
 5. podpisaną Deklarację Strasburską – Pobierz

Aplikację przygotowaną według instrukcji prześlij na adres Sekretariatu Federacji ([email protected]). Federacja rekomenduje poprawne i kompletne aplikacje w języku angielskim. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja EAP, w oparciu o dokumentację. Jeśli uzyskasz certyfikat ECP, będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty rejestracyjnej wysokości 100 Euro

Certyfikat ECP musi być co 3-5 lat odnawiany w oparciu o udokumentowany USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY (Continuous Proffesional Development – CPD).

Wymogi ECP

Wymogi szkoleniowe – 7 lat szkolenia, co najmniej 3200 godz. w tym:

 1. ukończone studia wyższe w naukach społecznych, humanistycznych lub podobnych.
 2. specjalistyczne wyszkolenie w psychoterapii – minimum 1400 godzin, w tym co najmniej:
  1. 250 godz. osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego – analiza szkoleniowa, self-experience lub inne metody zawierające autorefleksję, terapię i osobiste doświadczenie, odpowiednie dla danej modalności i gwarantujące, że kandydat postrzega swój wpływ na procesy obecne w psychoterapii i kieruje nim
  1. 500-800 godzkształcenia teoretycznego i praktycznego obejmującego
   1. Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia:
   1. Rozumienie problemow spolecznych i kulturowych
   1. Rozumienie innych szkół psychoterapeutycznych
   1. Teoria zmiany dotyczących psychoterapii
   1. Teorie psychopatologii
   1. Teorie diagnozy i interwencji
  1. 150 godz. superwizji praktyki psychoterapeutycznej
  1. 300-600 godz. co najmniej dwuletniej praktyki psychoterapeutycznej podczas szkolenia, prowadzonej w danej modalności pod stałą superwizją.
  1. 360 godz. stażu klinicznego w ośrodkach zdrowia psychicznego lub ekwiwalentnego doświadczenia zawodowego, zapewniający kontakt z pacjentem w kryzysie psychospołecznym i współdziałanie z innymi profesjonalistami z obszaru zdrowia psychicznego.
 3. 900 godz. praktyki psychoterapeutycznej z pacjentami w okresie co najmniej 36 miesięcy, liczącym się od momentu spełnienia wszystkich wymogów z punktu B
  UWAGA: Osoby aspirujące do tzw. trybu grandparenting muszą spełnić wyższe wymogi ilościowe w zakresie szkolenia (5 lat lub 1500 godzin praktyki superwizowanej po zakończeniu szkolenia, 150 godzin superwizji w trakcie szkolenia). Tryb ten przewidziany jest dla psychoterapeutów, którzy nie przeszli formalnego kształcenia w określonej modalności, ale zakres ich szkolenia i doświadczenie zawodowe kompensuje ten brak.

Podsumowując każdy psychoterapeuta spełniający formalne wymogi EAP może uzyskać European Certificate of Psychotherapy za pośrednictwem Polskiej Federacji Psychoterapii. Psychoterapeuci należący do Polskiej Federacji Psychoterapii mogą, dzięki tej przynależności, zostać członkiem indywidualnym European Association for Psychotherapy

Organizacje psychoterapeutyczne mogą otrzymać rekomendację Federacji w staraniach o członkostwo organizacyjne European Association for Psychotherapy.

Rejestr Psychoterapeutów posiadających ECP

Poniżej przedstawiamy Rejestr Psychoterapeutów posiadających ważny Certyfikat European Certyficate for Psychotheraphy (ECP) :

 • Cichocka-Błoch Izabela,
 • Dyjakon Dorota,
 • Gałosz-Suszka Emilia
 • Gojżewska Barbara
 • Górka Katarzyna
 • Hebenstreit-Maruszewska Anna
 • Heyda Alicja
 • Karlińska-Nehrebecka Milena
 • Karpińska-Krauze Marta
 • Kołodziej-Szmid Edyta
 • Koremba Piotr
 • Kufel-Stec Barbara
 • Maj-Nęcka Małgorzata
 • Mączka Małgorzata
 • Magadzia Lidia
 • Osińska Izabela
 • Patelczyk Adriana
 • Pawlicka-Czarna Agata
 • Pawłowski Piotr
 • Popławska Justyna
 • Radomska-Malczak Anna
 • Rajchert-Lewandowska Małgorzata
 • Rebeta Tomasz
 • Rokicka Agata
 • Rommel Marta
 • Sołek Adam
 • Stupak Robert
 • Świąder Krzysztof
 • Tarnawski Kamil
 • Wardzyńska Teresa
 • Woronowicz Sylwia

USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY (Continuous Proffesional Development – CPD)

Ciągły rozwój zawodowy (CPD) jest wymagany do ponownej rejestracji posiadaczy ECP (Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty) w rejestrach krajowych.

Warunkiem koniecznym jest zrealizowanie średnio 50 godzin CPD rocznie, w ramach następujących form działalności:

 1. Zaawansowane lub dodatkowe profesjonalne kursy psychoterapii (należy je wymienić podając dane organizatora i krótki opis kursu, oraz liczbę godzin zrealizowanych w ramach każdego kursu).
 2. Profesjonalna superwizja praktyki psychoterapeutycznej/pracy klinicznej lub grupowej oraz superwizja koleżeńska (należy podać dane superwizora/instytutu, liczbę godzin superwizji oraz łączną liczbę godzin).
 3. Udział w konferencji/sympozjum psychoterapeutycznym (należy podać tytuł, datę i organizatora każdego wydarzenia oraz liczbę godzin sesji, w których brano udział; a także załączyć kopie wszystkich zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach).
 4. Działalność zawodowa w ramach psychoterapii (członkostwo w zarządach lub komisjach i uczestniczenie w ich posiedzeniach. Należy podać organizację, daty posiedzeń komisji/zarządu oraz liczbę godzin każdego posiedzenia).
 5. Udział w dodatkowym szkoleniu z psychoterapii jako superwizor/badacz/nauczyciel.
 6. Psychoterapia własna w ramach jednej z modalności uznawanych przez EAP (należy podać nazwisko/nazwiska terapeuty/terapeutów, czas trwania terapii, częstotliwość sesji oraz całkowitą liczbę zrealizowanych godzin)

Godziny CPD nie powinny stanowić więcej niż 30% w ramach którejkolwiek z wymienionych kategorii CPD.

Ustawiczny Rozwój Zawodowy powinien być sprawdzany co 3 do 5 lat przez NAO, który prowadzi krajowy rejestr posiadaczy ECP. Każdy NAO jest odpowiedzialny za określenie dokładnej liczby lat pomiędzy każdorazową kontrolą CPD, we wskazanym przedziale czasowym od 3 do 5 lat.

Decyzją Zarządu Federacji z dnia 22 marca 2021 r. reaplikacja ECP będzie następowała co 3 lata (następny termin to styczeń/luty 2024, będzie obejmować lata 2021-2023). W związku z wymogiem 30% maksymalna ilość godzin wliczana w CPD w zakresie jednej kategorii to 45h/3 lata.