Kto może uzyskać Certyfikat psychoterapeuty PFP

 

O Certyfikat psychoterapeuty PFP może starać się osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych a następnie uzyskała wyszkolenie spełniające „wymogi kształcenia w zawodzie psychoterapeuty” w placówce szkoleniowej akredytowanej przez Federację lub spełniającej standardy Federacji. Takimi są w większości ośrodki szkolące, autoryzowane przez organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii. Dopuszczane też jest kształcenie „patchworkowe”, odbywane w więcej niż jednej placówce.

 

O Certyfikat Psychoterapeuty można ubiegać się w drodze dwóch trybów:

Tryb zwyczajny

Tryb uproszczony – dla doświadczonych psychoterapeutów

Procedura certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii oparta jest na trzech filarach:

    1. Standardach European Association for Psychotherapy
    2. Standardach wypracowanych przez Polską Radę Psychoterapii i zaaprobowanych przez Ministra Zdrowia
    3. Aktualnych podstawach naukowych

 

Wymagania do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, czyli wykazują:

 

TRYB ZWYCZAJNY

    • Własne doświadczenie psychoterapeutyczne – nie mniej niż 250 godz.
    • Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – nie mniej niż 600 godz.
    • Superwizja nie mniej niż 150 godzin, co najmniej 2 lata
    • Praktyka psychoterapeutyczna nie mniej niż 900 godz. i 2 lata
    • Staż na oddziale placówki ochrony zdrowia – nie mniej niż 360 godz.

TRYB UPROSZCZONY

    • Własne doświadczenie psychoterapeutyczne – nie mniej niż 250 godz.
    • Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – nie mniej niż 600 godz.
    • Superwizja nie mniej niż 150 godzin, co najmniej 2 lata
    • Praktyka psychoterapeutyczna nie mniej niż 5000 godz. i 10 lat
    • Staż na oddziale placówki ochrony zdrowia – nie mniej niż 360 godz.

 

Terminarz wiosennej sesji egzaminacyjnej:

 

TRYB ZWYCZAJNY

    • 15 marca 2023 r. – przesłanie pełnej dokumentacji do biura Federacji: aplikacja i nagranie
    • 25 marca 2023 r. – EGZAMIN PISEMNY
    • 22 kwietnia 2023 r. – EGZAMIN PRAKTYCZNY

TRYB UPROSZCZONY

    • 25 marca 2023 r. – przesłanie pełnej dokumentacji do biura Federacji: aplikacja i nagranie
    • 22 kwietnia 2023 r. – EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

 

  1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej – ze wskazaniem, w którym trybie Kandydat chce przystąpić do ubiegania się o Certyfikat.
  2. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP) Pobierz wzór CV
  3. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem. Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej , Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska i wersja angielska
  4. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1 lub Certyfikat 1a
  5. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
  6. Skany dyplomów innych stopni naukowych i posiadanych uprawnień w dziedzinie psychoterapii
  7. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
  8. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc. zawierające zawartość szkolenia, nazwiska prowadzących, daty, liczbę godzin i podpisy.
  9. Rekomendacja superwizora psychoterapii.
   Rekomendacja powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie posiada kompetencję do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok/ 50 godz.
  10. Zapis video lub audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej wraz z transkryptem oraz zwięzłym opisem przypadku zawierającym:
   • zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia
   • diagnoze nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem
   • diagnozę psychoterapeutyczną
   • krótką charakterystykę przedstawionej sesji
   • efekty psychoterapii (jesli została zakończona)
   • można dołączyć skan testów badających efekt terapii
   • pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan

Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres [email protected], w temacie maila pisząc „Certyfikat- imię nazwisko Kandydata”.
Tryb zwyczajny procedury ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty
Procedura składa się z 3 etapów:

  1. Udokumentowania posiadanego wyszkolenia i doświadczenia w zawodzie psychoterapeuty.
  2. Egzaminu testowego z teorii psychoterapii.
  3. Komisyjnego ustnego egzaminu końcowego, opierającego się na zaprezentowanym zapisie video lub audio i transkrypcie sesji psychoterapeutycznej.

Części egzaminu i kryteria oceny
Egzamin jest testem wyboru, badającym wiedzę kandydata w poszczególnych obszarach teorii psychoterapii. Ocena zależy od ilości poprawnych odpowiedzi. Egzamin ustny końcowy – jest to egzamin komisyjny. Komisja bada umiejętność konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na relację terapeutyczną i kompetencje psychoterapeutyczne.
Zasady procedury certyfikacyjnej

   1. Kandydat składa pełną dokumentację do Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Psychoterapii, która sprawdza ich poprawność i dopuszcza kandydata do Egzaminu Certyfikacyjnego. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.
   2. Kandydat składa egzamin testowy z teorii psychoterapii. Jeśli nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.
   3. Po zdaniu egzaminu testowego Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego przed Komisją.

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

   • Po zdaniu egzaminu z teorii kandydat dopuszczony jest do egzaminu ustnego. Jeśli nie zda, kolejny raz do egzaminu praktycznego może przystąpić po spełnieniu ewentualnych wskazań Komisji Certyfikacyjnej, już w najbliższej sesji egzaminacyjnej.
   • Egzamin ustny dotyczy umiejętności konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na relację terapeutyczną i kompetencji psychoterapeutycznych. Komisja formułuje ocenę całościową na podstawie wszystkich komponent procedury certyfikacyjnej. Superwizor rekomendujący kandydata ma prawo uczestniczyć w egzaminie końcowym z głosem doradczym.
   • W końcowym egzaminie ustnym, na podstawie decyzji Zarządu, może brać też osoba nienależąca do Komisji Certyfikacyjnej PFP, np. przedstawiciel European Association for Psychotherapy.
   • Komisja certyfikacyjna przesyła protokół egzaminu zawierający oceny poszczególnych umiejętności i rekomenduje Zarządowi kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę całościową.
   • Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikat Psychoterapeuty w oparciu o protokół i rekomendację Komisji Certyfikacyjnej.
   • Posiadacz certyfikatu płaci co roku niewielką roczną składkę certyfikacyjną za każdy posiadany certyfikat, obecnie 100 zł. Osoby, które w danym roku opłaciły składkę członkowską i składkę certyfikacyjną będą uwidocznione na stronie Federacji, wraz z informacjami o swojej praktyce, jakie chcą podać pacjentom. Jest to forma promocji, jaką Federacja zapewnia swoim członkom.
   • Opłata za odnowienie certyfikatu zostanie ustalona osobno.

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP
Krok 1: przesłanie aplikacji
Aby przystąpić do procesu ubiegania się o certyfikat i rozpocząć aplikację:

   1. ureguluj składki członkowskie i inne wymagane należności wobec Federacji.
   2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – imię nazwisko
   3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
   4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii
Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w siedzibie Federacji. Stanowi test wyboru i oparty jest na podanej literaturze. Pobierz listę lektur do egzaminu
Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora psychoterapii mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.
Krok 3: egzamin ustny
Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas:

   1. wpłać opłatę wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – imię nazwisko.
   2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej (na adres siedziby Federacji) materiały do egzaminu ustnego, wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej nagranie video lub audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem oraz zwięzły opis przypadku zawierający:

   • zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia
   • diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem
   • diagnozę psychoterapeutyczną
   • krótką charakterystykę przedstawionej sesji
   • efekty psychoterapii (jeśli została zakończona)
   • można dołączyć skan testów badających efekt terapii
   • pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie

Krok 4: Przyznanie i wręczenie certyfikatu
Gdy Kandydat ma przyznany Certyfikat, otrzymuje mailem zawiadomienie od Zarządu PFP. Wówczas prosimy o:

   1. wpłacenie opłaty za wydanie certyfikatu – 300 zł pisząc Certyfikat 3 – imię nazwisko.
   2. prześlij na adres: [email protected] dowód wpłaty

Zarząd mailowo poinformuje Kandydata o terminie wręczenie Certyfikatu podczas Walnego Zgromadzenia Członków PFP.
Tryb uproszczony procedury ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty
Uproszczony tryb egzaminu Certyfikacyjnego przeznaczony jest dla doświadczonych psychoterapeutów. Psychoterapeuta, który:

   1. spełnia wszystkie wymogi certyfikacyjne PFP
   2. prowadzi co najmniej przez 10 lat praktykę psychoterapeutyczną
   3. zrealizował co najmniej 5000 godzin bezpośredniej praktyki psychoterapeutycznej z pacjentami

może przystąpić od razu do ustnej części egzaminu certyfikacyjnego, bez konieczności zdawania egzaminu pisemnego.
Krok 1: przesłanie aplikacji

   1. Dokonaj wpłaty Certyfikacyjnej w wysokości: 1000 zł na konto PFP tytułem: Certyfikat 1a + imię i nazwisko
   2. Prześlij komplet dokumentów na wskazany adres biura Polskiej Federacji Psychoterapii:
    • dokumenty aplikacyjne
    • transkrypt sesji wraz z nagraniem video lub audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej
    • zwięzłym opis przypadku zawierający:
     – zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekst zgłoszenia
     – diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem
     – diagnozę psychoterapeutyczną
     – krótką charakterystykę przedstawionej sesji
     – efekty psychoterapii (jeśli została zakończona)
     – można dołączyć skan testów badających efekt terapii
     – pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie – skan

Krok 2: weryfikacja aplikacji
Komisja Certyfikacyjna w okresie do 14 kwietnia dokona weryfikacji zgłoszenia i poinformuje Kandydata o dokładnym terminie egzaminu
Krok 3: egzamin ustny
Krok 4: Przyznanie i wręczenie certyfikatu
Gdy Kandydat ma przyznany Certyfikat, otrzymuje mailem zawiadomienie od Zarządu PFP. Wówczas prosimy o:

   1. wpłacenie opłaty za wydanie certyfikatu – 300 zł pisząc Certyfikat 3 – imię nazwisko.
   2. prześlij na adres: [email protected] dowód wpłaty

Zarząd mailowo poinformuje Kandydata o terminie wręczenie Certyfikatu podczas Walnego Zgromadzenia Członków PFP.